NIEUWS 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Stentor - 15-03-22

Zutphen vraagt provincie maximale subsidie om hoogspannings-kabels weg te werken


De gemeente Zutphen vraagt 250.000 euro subsidie aan de provincie Gelderland voor het onder de grond brengen van 4 kilometer aan hoogspanningskabels tussen Zutphen en Warnsveld. Die horen bij de 10 van gevaarlijkste van Nederland. 

De wens om de hoogspanningskabels weg te werken leeft al jaren Zutphen. Volgens de Gezondheidsraad behoren de Zutphense hoogspanningslijnen tot de top 10 gevaarlijkste lijnen van Nederland. Ruim duizend huishoudens leven binnen de zone waar eigenlijk geen kinderen zouden moeten wonen omdat daar een verhoogd risico bestaat op kinderleukemie.
In 2021 besloot de gemeenteraad unaniem om geld vrij te maken om de hoogspanningslijnen onder de grond te brengen. Dat verkabelen gaat naar schatting 18 miljoen euro kosten. Het Rijk neemt 80 procent van de kosten voor zijn rekening. De resterende 4 miljoen kosten moet de gemeente zelf betalen.
"De maximale subsidie die we kunnen aanvragen is € 250.000.-", zegt wethouder Laura Werger. "Gelderland heeft namelijk maar 2 miljoen euro beschikbaar voor 8 gemeenten. De provincie stelt voor die subsidie wel veel eisen", zegt wethouder Werger. "Je moet de kostenposten tijdig uitgeven. Voor Zutphen is dat geen probleem maar voor een deel van de andere 7 gemeenten is dat wel het geval.’’
In januari reserveerde Zutphen al 1,5 van de 4 miljoen euro die nodig is. Dat geld komt uit de 5 miljoen die Zutphen het afgelopen jaar overhield. Maar het zal nog wel even duren voordat de kabels werkelijk onder de grond zitten. Dat zal waarschijnlijk pas ergens rond 2026 het geval zijn volgens TenneT, de organisatie die de hoogspanningskabels beheert.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NIEUWS 2021


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

20-01-22, 07:04
 

Zutphen houdt miljoenen over na nieuw bezuinigingsjaar: ‘Er is weer ruimte om keuzes te maken’


Meer dan 5 miljoen euro houdt de gemeente Zutphen over na het afgelopen jaar. Voorafgaand aan dat jaar zijn juist pijnlijke bezuinigingen doorgevoerd

Eva Boswinkel, wethouder financiën, ziet na jaren van bezuinigen weer ruimte in Zutphen voor investeringen. Afgelopen jaar hield de gemeente Zutphen 5,2 miljoen euro over. Woonlasten werden verhoogd, regelingen voor inwoners werden versoberd en investeringen aan wegen en in de binnenstad werden jaren uitgesteld. Het financieel geplaagde Zutphen stond jaren voor een miljoenenbezuiniging en die kwam hard aan bij inwoners. Zo werd de onroerendzaakbelasting voor het afgelopen jaar flink verhoogd, stegen de parkeerkosten en werd beduidend minder geld uitgetrokken voor het onderhoud van straten. 

Die tijd is voorbij, liet wethouder Eva Boswinkel na de zomer al weten. Zutphenaren konden opgelucht ademhalen: na jaren nu eens geen flinke stijging van de ozb of aankondiging van versoberingen, want er was weer wat financiële ruimte. 

 

Gevolgen van de financiële meevallers voor het verwijderen van de hoogspanningskabels

 

Door de miljoenenmeevaller is er volgens Boswinkel weer meer ruimte voor investeringen. Zo reserveert de gemeente Zutphen alvast 1,5 miljoen euro voor het verkabelen (= onder de grond brengen) van de hoogspanningskabels in de gemeente. De komende jaren moet Zutphen daar 4 miljoen euro voor zien te vinden. "Deze meevaller betekent niet dat we dit geld op de bankrekening zetten. De gemeenteraad kan straks ook weer keuzes maken en aangeven wat belangrijk is", zegt Boswinkel. 

Eerder heeft de gemeente al aangekondigd geld te willen uittrekken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, het renoveren van de skatebaan en het planten van honderden extra bomen.

 

 

04-05-2021

HOOGSPANNINGSKABELS ZUTPHEN/WARNSVELD GAAN BINNEN 15 MAANDEN ONDER DE GROND

ZUTPHEN - Na vele jaren actievoeren is het nu eindelijk gelukt: de hoogspanningskabels langs de rondweg op de grens van Warnsveld en Zutphen gaan verdwijnen en worden ondergronds opnieuw aangelegd. De gemeenteraad van Zutphen heeft een motie aangenomen waarin het College van B&W wordt wordt verzocht om:

- Zo spoedig mogelijk te regelen dat wordt begonnen met het plan van TenneT voor het ondergronds brengen van de kabels.

- De Raad tijdig te informeren over eventueel bijkomende onderzoekskosten.

- De Raad de komende 15 maanden op regelmatige basis te informeren over de voortgang.


In een tweede motie wordt een amendement op het oorspronkelijke besluit aangenomen waarmee het College wordt gevraagd om:

- Bij de begrotingsbehandeling in het najaar 2021 en financieringsvoorstel voor te leggen waarin als keuzemogelijkheid wordt opgenomen om de investering te financieren met een langlopende lening bij de BNG.

De beide moties zijn ingediend door:

Abel van Dijken (ChristenUnie), Hein Brunsveld (CDA Zutphen-Warnsveld), Herman Krans (GroenLinks), Bert Jansen (BewustZW), Gerard Pelgrim (Stadspartij Zutphen-Warnsveld), Petra Ackermans (Kies Lokaal), Rick Verschure (Burgerbelang), Yvonne ten Holder (D66

Lees hier het amendement

04-05-2021

Cofinanciering verkabeling Zutphense hoogspanningslijnen dichterbij

ZUTPHEN - Woensdag 28 april heeft Provinciale Staten een motie aangenomen die Gedeputeerde Staten de opdracht geeft om opnieuw met betrokken gemeenten te overleggen over ‘een passende oplossing die de uitvoering van de verkabeling vóór 2030 mogelijk kan maken’ en om met een voorstel te komen voor ‘een passende bijdrage van de Provincie aan de verkabeling’. Deze motie was ingediend door PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.


De raadsfractie van GroenLinks in Zutphen is heel blij met deze uitkomst. Eerder al besloot de gemeenteraad om de hoog-spanningslijnen langs de Den Elterweg, de Ooijerhoek en de Van Essenstraat/Voorsterwegkwartier onder de grond te brengen. De hoogspanningslijnen vormen voor Zutphen en Warnsveld een serieus gevaar voor de gezondheid, met name voor kinderen.

Meer dan 1.000 huishoudens in Zutphen en Warnsveld leven binnen de contour van 0,4 microtesla, de maat die de Gezondheidsraad als potentieel schadelijk beschouwt. 80 procent van het benodigde geld wordt ter beschikking gesteld door het Rijk. De rest, ongeveer 4 miljoen euro, zou de gemeente zelf moeten bijeen brengen. Met de vandaag breed aangenomen motie van Provinciale Staten is nu een belangrijke stap gezet op weg naar cofinanciering door de Provincie.


Raadslid Dolf Logemann (GroenLinks): “De bijdrage van de Provincie kan de gemeente heel goed gebruiken, omdat de gemeentebegroting inmiddels zwarte cijfers laat zien, maar nog steeds zeer krap is. Door de provinciale bijdrage komt het ondergronds brengen weer een stap dichterbij”.

20-1-2021 Dolf Logemann.jpg

Groen-Links raadslid Dolf Logemann

28-04-2021

Provinciale Staten wil hoogspanningskabels onder de grond

In de Provinciale Staten van Gelderland is de volgende motie aangenomen:


Provinciale Staten verzoeken Gedeputeerde Staten  om:
1. In het kader van de op de stellen Perspectiefnota opnieuw c.q. verder in overleg met de eerder genoemde gemeenten te gaan over een passende oplossing die de uitvoering van verkabeling voor 2030 mogelijk kan maken.
2. Voor de behandeling van de perspectievennota met een voorstei te komen over een passende bijdrage van de provincie aan de verkabeling van hoogspanningslijnen in de genoemde gemeenten.

Fokko Spoelstra - PvdA / Frederik Peters - VVD / Gerhard Bos - CDA / Janet Duursma - GroenLinks / Dirk Vreugdenhil - Christen Unie / Klaas Ruitenberg - SGP

12-04-2021

Gemeenteraad van Apeldoorn roept Prov. Staten op om ondergronds brengen van Gelderse hoogspanningslijnen te steunen  

Wij constateren dat de provincie Gelderland in de Kadernota MTR aandacht heeft voor economisch herstel en perspectief en voor de risico’s van klimaatverandering, van verkeer, van Corona en van allerlei vormen van criminaliteit. De risico’s van hoogspanningslijnen missen wij hier. De provincie Gelderland zou verkabeling in de negen aangewezen en hierboven genoemde gemeenten nadrukkelijker een kader moeten bieden. En ook aan de tijdelijke regeling van het Rijk van 80% subsidie; die kans moet de provincie Gelderland nu benutten.

 

De brief is ondertekend door de PvdA, Christen Unie, SP, Partij voor de Dieren, de wijkraad Osseveld Woudhuis en een comité van bezorgde inwoners uit Apeldoorn Zuidoost/De Mate.

12-04-2021

Gemeenteraad van Zutphen roept Provinciale Staten op om ondergronds brengen van Gelderse hoogspanningslijnen financieel te steunen  

In deze brief schrijven de fracties o.a.:
In de gemeente Zutphen is raad breed een motie aangenomen om hoe dan ook de kabels onder de grond te brengen. Op besluit van de raad is de procedure van verkabeling in gang gezet. Maar voor deze gemeente is dit wel een heel zware last. Wij zoeken daarvoor steun bij de financiering hiervan. Naar schatting is voor de verkabeling in de negen aangewezen Gelderse gemeenten ongeveer een bedrag van €10 miljoen gemoeid. Gedeputeerde Staten willen €200 miljoen extra investeren. Verkabeling zou onderdeel van die investeringen moeten zijn. Hierbij dus een oproep aan u als provincie Gelderland in gesprek te gaan met betreffende gemeenten en de subsidie van 80% van het Rijk te benutten. Eén ding is zeker, u bewijst hiermee een grote dienst aan de inwoners van deze gemeenten in het algemeen, en die in de gemeente Zutphen in het bijzonder.

Met vriendelijke groet, Frans Manders: PvdA Zutphen-Warnsveld, Dolf Logerman: GroenLinks, Abel van Dijken: Christen Unie, Yvonne ten Holder: D66, Hans Boersbroek: Stadspartij Zutphen-Warnsveld.

12-04-2021

Initiatiefgroep Zutphen Ontspant vraagt PS namens 3 Zutphense stichtingen het ondergronds brengen van Zutphense hoogspanningslijn financieel te steunen  

In deze brief onderschrijven de drie stichtingen de brief van de Gemeenteraad van Zutphen aan PS d.d. 12-04-2021 en voegen daar aan toe dat ze graag samen met PS en de gemeente Zutphen een pilot willen starten waarbij verkabeling wordt gecombineerd met een pilotproject voor een klimaatpark op de vrijgekomen plekken waarmee doelstellingen bereikt kunnen worden op de volgende gebieden:

- Samen voor Gelderland: rivier, dorp en stad op één lijn

- Duurzaamheid: transitie naar schone energie, klimaatadaptatie

- Natuurherstel: herstel van het oorspronkelijke landschap, biodiversiteit,

- Cultuur: aandacht voor beschermd dorpsgezicht en plek voor ontmoeting,

- Een gezondheid, veilig, schoon en welvarend Zutphen door: het voorkomen van hittestress en het realiseren van klimaatpark.

- Economie en mobiliteit: wandelpaden en (snel)fietspaden,

Naar schatting is hiervoor een bedrag nodig van ongeveer 10 miljoen euro

 

Met vriendelijke groet, namens de initiatiefgroep Zutphen Ontspant: voorzitter Stichting Warnsveld ZutphenHoogspanningsVrij, voorzitter Stichting Rivier, Dorp en Stad op één Lijn, voorzitter Stichting Waardevol Warnsveld.

 

25-01-2021

Zutphen in de bres voor ruim 3.000 huishoudens onder gevaarlijke hoog-spanningskabels: 'Zo snel mogelijk onder de grond’

Wethouder Laura Werger vraagt nog deze week een offerte aan om de drie hoogspanningslijnen in Zutphen onder de grond weg te werken. De gemeenteraad van Zutphen droeg Werger vanavond unaniem op om haast te maken met dit zogenoemde verkabelen van de gevaarlijke kabels.

16-01-2021
De aanleg van een klimaatpark inzetten als argument om het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels bij Zutphen te kunnen financieren

20-1-2021 Dolf Logemann.jpg

Groen-Links raadslid Logemann

De grond onder de hoogspanningskabels langs de Den Elterweg tussen Zutphen en Warnsveld lijkt op dit moment bepaald niet op een mooi park waar je eens even een frisse neus kunt halen in de winter of even lekker kunt afkoelen op een warme zomerdag. Maar als het aan GroenLinks-raadslid Dolf Logemann ligt, gaat dat wel gebeuren. Hij denkt dat de provincie Gelderland alsnog wil meebetalen aan het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels als er op die plek een klimaatpark wordt aangelegd.


Dolf Logemann riep - samen met VVD, CDA en Burgerbelang - vorig jaar wethouder Laura Werger al op om met een financieel plan te komen waarmee het wegwerken van de hoogspanningskabels naar buizen in de grond geregeld zou kunnen worden. Op 25 januari wil hij nog een stap verder gaan en de wethouder verzoeken een plan te maken dat aansluit bij de ambities van de provincie Gelderland. De rollen omdraaien dus. Niet de provincie alleen maar om geld vragen, maar een plan maken waar de provincie ook iets aan heeft en een klimaatpark sluit perfect aan bij de ambities van de provincie.
 

Steenmarter zorgt voor grote stroomstoring in Achterhoek: 11.000 huishoudens getroffen

jan 2021 - marter zorgt voor stroomstori

Een steenmarter zorgde voor veel overlast in de Achterhoek. De stroom viel tegen kwart voor zes uit. Volgens netbeheerder Liander werden meer dan 11.000 huishoudens getroffen in Barchem, Beltrum, Borculo, Diepenheim, Eibergen, Geesteren (Gld.), Gelselaar, Groenlo, Haarlo, Lochem, Mariënvelde, Markelo, Neede, Noordijk, Ruurlo, Vorden en Zieuwent. De storing werd gemeld om 05.48 uur bij Liander. Rond 07.04 uur was de storing verholpen. Het probleem werd na 7.00 uur opgelost. De oorzaak is een ‘onvoorzien probleem in het verdeelstation’, deelt Liander mee n een Tweet. Volgens Omroep Gelderland was een  steenmarter in een onderstation in Borculo de boosdoener. De steenmarter heeft het niet overleefd.

16-01-2021
Steenmarter veroorzaakte stroomstoring in Natuurhistorisch Museum

Een steenmarter die gisterochtend een stroomstoring veroorzaakte in de Achterhoek is toegevoegd aan de collectie van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. De marter was een hoogspanningsstation binnengedrongen. Het Rotterdamse Natuurhistorisch Museum zocht contact met netbeheerder Liander om het beestje te kunnen toevoegen aan de tentoonstelling 'Dode dieren met een verhaal'. In die collectie met bekende dieren zit onder meer al de mus, die in 2005 werd doodgeschoten omdat hij bijna een grote dominorecordpoging verpestte. Vorige week werd nog een meeuw met een mondkapje om een van zijn poten toegevoegd.

De Achterhoekse marter is de derde geëlektrocuteerde steenmarter die in het museum belandt. "We hebben inmiddels wat ervaring met geëlektrocuteerde aanwinsten. Een typisch kenmerk is de schroeilucht van verbrand haar. Ook deze hoogspanningsmarter had die onmiskenbare geur", zegt de curator tegen Rijnmond. Het museum is blij met de aanwinst. "Het is alweer een triest, maar treffend voorbeeld van de botsing tussen mens en dier. Zelfs in de 21ste eeuw herinnert zo'n ongelukkige steenmarter eraan dat we nog altijd rekening moeten houden met de wilde diersoorten om ons heen", aldus de directeur.

Opdracht voor verkabeling Veenendaal officieel gegeven


21 juli 2020 - Gemeente Veenendaal en TenneT hebben hun handtekening gezet onder de realisatieovereenkomst voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen in Veenendaal. Hiermee geeft gemeente Veenendaal officieel opdracht aan TenneT voor de zogeheten verkabeling. Wethouder Engbert Stroobosscher: “Samen met medewerkers hebben we keihard gewerkt aan de totstandkoming van deze overeenkomst. Ik ben dan ook trots dat de handtekeningen zijn gezet én de provincie Utrecht heeft toegezegd 2,4 miljoen euro bij te dragen aan de verkabeling. We gaan nu echt officieel van start!”

28-1-2012 Veenendaal kabels ondergronds

Veldonderzoeken voor ondergrondse hoogspanningsverbinding Veenendaal


12 mei 2020 - De voorbereidingen voor het ondergronds brengen van de hoogspanningverbinding in Veenendaal zijn in volle gang. Om het definitieve tracé voor de verkabeling te kunnen vaststellen, voert ingenieursbureau Arcadis tot 19 juni veldonderzoeken uit.


Veldonderzoek voor succesvolle aanleg kabels

De uitkomsten van de onderzoeken zijn nodig voor de verdere technische uitwerking van de ondergrondse hoogspannings-verbinding. Het is belangrijk dat we alles weten van de bodem ter hoogte van het voorkeurs-tracé. Wat is de samenstelling en de kwaliteit van de bodem? Hoe gedraagt die zich, wat kunnen we verder nog tegenkomen in de bodem? Maar we moeten ook weten of en hoe diep we kunnen boren. Die kennis is nodig om de kabels straks succesvol te kunnen aanleggen.


Ruime ervaring met veldonderzoeken

Ingenieursbureau Arcadis heeft ruime ervaring met het uitvoeren van veldonderzoeken. Zij zorgen ervoor dat de omgeving zo min mogelijk hinder ondervindt van de onderzoeken. Arcadis werkt op een zorgvuldige, snelle en flexibele manier met slimme meet- en inspectieapparatuur. De veldonderzoeken worden voor een deel machinaal en voor een deel met de hand uitgevoerd. Op maar liefst 200 punten in het tracé vinden boringen en metingen plaats. Het kan dus zijn dat u een (kleine) boortruck aan de kant van de weg ziet staan of dat er medewerkers met landmeetkundige apparatuur rondlopen.


Na de veldonderzoeken bestemmingsplanprocedure

Zodra de uitkomsten van het veldonderzoek bekend zijn, wordt het voorkeurstracé hierop waar nodig aangepast. Direct omwonenden worden daarbij betrokken en geïnformeerd. Vervolgens stellen TenneT en de gemeente het voorkeurstracé definitief vast. Dit tracé is dan het uitgangspunt voor de bestemmingsplanprocedure. Het is de bedoeling om nog dit jaar de bestemmings-planprocedure te starten, zodat de aanleg van de ondergrondse kabels in 2021/2022 van start gaat.  

01-01-2020

NIEUWS 2020

20-07-2020

21-07-2020 - Hoop voor duizend Zutphense huishoudens onder hoogspanningskabel

Zutphen is een lobby gestart met meerdere gemeenten om miljoenen los te krijgen bij de provincie Gelderland. Bezorgde inwoners uit zo'n duizend huishoudens in Zutphen zouden daarmee verlost moeten worden van de hoogspanningskabels in hun wijk.


Eerder probeerde wethouder Laura Werger tevergeefs geld los te peuteren bij de provincie voor het onder de grond wegwerken van de hoogspanningskabels. Op initiatief van Werger trekt Zutphen nu samen op met zes andere gemeenten, waaronder Apeldoorn, Ede en Ermelo. “Ik heb een goed gevoel aan dat overleg overgehouden”, zegt Werger. “Ik hou een slag om de arm, maar hoop na de zomer met goed nieuws te komen.”

“Ik ben daarvoor aan het lobbyen”, zegt Werger. “Al snel bleek dat een individuele aanvraag vanuit Zutphen op weinig gehoor kon rekenen. Daarna zijn we samen met andere gemeenten gaan kijken die voor de regeling in aanmerking komen.” Werger kan daarbij rekenen op politieke steun uit de provinciale Staten. Gelderland heeft ooit in 2013 het standpunt ingenomen niet mee te willen betalen aan deze zogenaamde verkabeling, maar toch zet Gelderland de deur op een kier. Werger steekt nu in op een regeling dat de provincie de helft van de kosten voor de gemeente betaalt. De overgebleven twee miljoen moet Zutphen dan zelf bekostigen. Eerder dit jaar liet Werger al weten daarvoor te kijken naar de mogelijkheid om de kosten uit te kunnen smeren over een langere termijn en naar een eigen bijdrage van belanghebbenden.

16-05-2020

17-05-2020 – Interview met Wim Pijbes in Buitenhof over: City leaders aim to shape green recovery from coronavirus crisis

Mayors coordinating efforts to support a low-carbon, sustainable path out of lockdowns. Cities around the world are already planning for life after Covid-19, with a series of environmental initiatives being rolled out from Bogotá to Barcelona to ensure public safety and bolster the fight against climate breakdown.


Mayors from cities in Europe, the US and Africa held talks this week to coordinate their efforts to support a low-carbon, sustainable recovery from the crisis as national governments begin to implement huge economic stimulus packages. Many cities have already announced measures, from hundreds of miles of new bike lanes in Milan and Mexico City to widening pavements and pedestrianising neighbourhoods in New York and Seattle. The initiatives are designed to allow people to move around urban spaces safely in a world where physical distancing will be the norm for the foreseeable future – and do so without sparking a drastic increase in air pollution.

The mayors who took part in the newly formed economic taskforce this week believe these initial schemes point the way to more radical long-term measures that will help tackle inequality and the climate crisis. The mayor of Milan, who is heading the taskforce run by the C40 group of cities, said: “Our immediate priority is to protect the health of our residents and overcome the Covid-19 pandemic. However, we must also look towards how we will keep our people safe in the future. How we structure our recovery efforts will define our cities for decades to come.”

12-05-2020

13-05-2020 - Amsterdam wil radicaal vergroenen: nieuw stadsbos, grotere parken

Overal in de stad moeten Amsterdammers in 2050 na hooguit tien minuten wandelen in een park zijn. Amsterdam zet in op een nieuw stadsbos, gevels vol klimplanten en volkstuinparken of begraaf­plaatsen die veel vaker worden bezocht om van het groen te genieten.

Als het aan wethouder Laurens Ivens ligt, plant de stad een bos aan, zoals eerder gebeurde met het Amsterdamse Bos en het Vliegenbos. In heel wat straten ziet de gemeente nog ruimte voor bomen, postzegelparkjes, daklandschappen of buurtmoestuinen. Op computervisualisaties hangen alle gevels vol klimplanten, uiteraard in volle bloei. Kortom, het groen moet ruim baan krijgen.


Waarom? ‘Groen maakt gelukkig,’ schrijft Ivens. Het geeft Amsterdammers ontmoetingsplekken, biodiversiteit, een gezonde leefomgeving en een stad die beter bestand is tegen de opwarming van de aarde. Steen wil de gemeente alleen nog waar dat echt nodig is – voor wegdek en trottoir, of op pleinen, kades en stegen waar de klinkers cultuurhistorisch niet weg te denken zijn. Overal in de stad moeten Amsterdammers na hooguit tien minuten wandelen in een park zijn en na een kwartier fietsen in een ‘landschapspark’.

Ook houdt Ivens het voor mogelijk om gebieden die eigenlijk een andere functie hebben, ­vaker open te stellen voor Amsterdammers die een ommetje willen maken in het groen. Daarvoor denkt hij bijvoorbeeld aan volkstuin­parken, sportcomplexen, schooltuinen en begraafplaatsen.

12-05-2020

13-05-2020 - De hoogste tijd: hoogspanningskabels onder de grond

Vóór 2030 moeten overal in Nederland de problemen met hoogspanningslijnen worden opgelost . Er is een lijst van 60 risicogemeenten die in aanmerking komen voor een financiële regeling. Zutphen staat hoog op de lijst.


Risicogemeenten kunnen 80% van de kosten vergoed krijgen en de 20% die ze zelf moeten betalen kunnen ze uitsmeren over een periode van 30-40 jaar tegen bijna nul procent rente. Er zijn niet alleen kosten, daar staan opbrengsten tegenover, het is dus een terugverdienmodel hebben deskundigen op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat berekend. Bovendien: als een risicogemeente een plan maakt dat ook de doelstellingen van de provincie dient, kunnen ze afspraken maken om samen bij te dragen aan de kosten. Al met al gaat dit project het Rijk miljarden kosten, maar dat wordt doorgerekend in de energieprijs. De regeling komt er natuurlijk ook niet voor niets!

 

Zutphen komt tijdelijk in aanmerking voor de subsidie van het Rijk door gebruik te maken van de regeling uitkoop en verkabeling 2017-2022. Zutphen is een risicogemeente en heeft al een haalbaarheidsonderzoek laten doen. De kabels moeten ver genoeg van de woonwijken met nieuwe technieken onder de grond geschoten worden. Dat is haalbaar volgens TenneT.

 

De einddatum van de aanvraag van de subsidie van het Rijk is 1 januari 2022. De verkabeling kan later, maar moet vóór 2030 gerealiseerd zijn. De verkabeling moet op de agenda èn in de meerjarenbegroting, Zutphen mag de 80% subsidie niet mislopen. Na 2030 staat Zutphen er alleen voor, zonder subsidie. Dat kan niet!

 

Gemmie ten Velde

Voorzitter Initiatiefgroep Zutphen Ontspant

25-02-2020

26-02-20 - Gemeenten moeten toch betalen om hoogspanningskabels ondergronds te brengen

Geen kosten voor de gemeentes Raalte en Deventer bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels. Dat wilden GroenLinks en SP in de Provinciale Staten van Overijssel. Met een ruime meerderheid is het voorstel verworpen.
Behalve de gemeente Raalte, mogen ook Almelo, Deventer en Enschede de kabels begraven. In totaal legt de provincie ruim 3 miljoen euro neer voor het ondergronds brengen van de kabels. In Raalte gaat het om twee hoogspanningslijnen: eentje vanuit het westen over de N348 en een vanuit het zuidoosten. In Deventer gaat het ook om twee lijnen. De ene lijn loopt aan de oostkant van de stad. De tweede lijn loopt naar Diepenveen. Om hoogspanningskabels in Raalte onder de grond te brengen, moet de gemeente ruim een half miljoen euro zelf neerleggen. Voor Deventer geldt een bedrag van 1,25 miljoen euro.

27-01-2020

28-1-2020 - Overijssel stelt 3,3 miljoen beschikbaar voor verkabeling

Goed nieuws! De provincie Overijssel betaalt €3,3 miljoen mee om de verkabeling van hoogspanningslijnen in Raalte, Almelo, Deventer en Enschede te verwezenlijken.

Eerder hebben de provincies Utrecht en Overijssel toegezegd bij te willen dragen aan de verkabeling van hoospanningslijnen. Daarbij werden er nog geen concrete cijfers genoemd. Dat de provincie Overijssel de samenwerking nu ook concretiseert is goed nieuws voor bewoners en gemeenten. Raalte hoopt volgend jaar de schop in de grond te kunnen zetten; in Almelo zullen de werkzaamheden in 2022 beginnen en Deventer en Enschede volgen in 2023.

19-02-2020

20-2-2020 - Hoogspanningslijn Nieuwegein gaat ondergronds

NIEUWEGEIN - De hoogspanningslijn in Nieuwegein gaat de grond in. Netbeheerder TenneT gaat de lijn in de woonwijken Galecop, Blokhoeve en Huis de Geer daarom verkabelen, ofwel ondergronds leggen. Het gaat om een stuk van zo'n drie kilometer tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het verkabelen gebeurt niet door het graven van een sleuf, maar via zogenoemde gestuurde boringen. Het eventuele gevaar van die straling is na verkabeling geweken, verzekeren zowel TenneT als verantwoordelijk wethouder Hans Adriani.

Het verkabelen is een miljoenenproject. De gemeente kan dat niet in haar eentje betalen en zette het plan daarom jarenlang in de ijskast. Door een nieuwe wet hoeft de gemeente maar een beperkt deel te betalen, zo'n drie miljoen euro. Het duurt nog zeker vijf jaar, voordat de veelbesproken hoogspanningsmasten uit de straten van Nieuwegein zijn verdwenen. De uiteindelijke werkzaamheden nemen naar schatting acht maanden in beslag.

01-01-2020

NIEUWS 2019

23-11-2019

24-11-2019 - Hattemer hoogspanningsleiding ondergronds brengen kost 15 miljoen

De hoogspanningskabels in Hattem ondergronds brengen kost 15,1 miljoen euro volgens het haalbaarheidsonderzoek van Tennet. Hattem wil daarmee ruimte maken voor meer woningbouw  bij de herontwikkeling van bedrijventerrein Het Veen.

1,5 miljoen euro, 15% van het totaalbedrag moet door de gemeente betaald worden. De 13,6 miljoen euro die overblijft wordt gefinancierd uit de inkomsten van Tennet.
De hoogspanningskabels hangen bij de Burgemeester Moslaan in Hattem. Tot 95 meter buiten de plek waar de bovengrondse leiding loopt mogen geen woningen gebouwd worden. Als de kabels onder de grond verdwijnen, verkleint die zone naar 25 meter aan beide zijden. Daardoor wordt het gebied in Het Veen dat in aanmerking komt voor transformatie naar woningbouw met 6,5 hectare vergroot. Daardoor kunnen veel meer huizen gebouwd worden, en levert de ontwikkeling van die grond ook meer op.

De ruimte boven de ondergrondse  kabels kan ingericht worden met groenstructuren, recreatieve verbindingen voor fiets en wandelaar, en/of met waterpartijen voor de waterhuishouding. Er moet immers 50 meter onbebouwd blijven boven de ondergrondse kabels. Als alle seinen op groen komen te staan duurt het volgens Tennet gemiddeld zo'n vierenhalf jaar voordat alle werkzaamheden zijn gedaan en het ondergrondse net in gebruik genomen kan worden.

1 / 1

Please reload