OVER HOOGSPANNING

Geschiedenis in Zutphen


In 2004 verschijnen er berichten in de kranten dat hoogspanningskabels gevaarlijk zijn voor kinderen. Ze brengen een verhoogd risico op kinderleukemie met zich mee. Toen Warnsveld nog een zelfstandige gemeente was, liet B&W in 2004 al metingen verrichten. Er zijn toen al waarden gevonden die hoger zijn dan tegenwoordig is toegestaan. De gemeente Warnsveld nam het voorzorgprincipe serieus en met NUON heeft Warnsveld toen al gezocht naar de haalbaarheid om de kabels onder de grond te leggen. Die mogelijkheden waren er toen al voor Warnsveld, langs de Den Elterweg en ze waren technisch en financieel haalbaar. De provincie Gelderland wilde daaraan meewerken als de nieuwe gemeente Zutphen met een goed plan kwam. Door de fusie van Warnsveld en Zutphen kwamen de plannen echter in de ijskast gelegd.
In die tijd wilde de provincie Gelderland ook wel bijdragen aan de kosten van de onderkabeling in Apeldoorn. Daar liggen de kabels in de buurt van bestaande woonwijken met hun hulp inmiddels onder de grond.

November 2005 knapte er een kabel die in de tuin van een echtpaar in Warnsveld terecht kwam. Dat was een zeer gevaarlijke situatie. Wil je meer weten over de gevaren daarvan?  Kijk dan naar het filmpje dat we gemaakt hebben.

 

​​Vanaf 2008 weten we dat er waarschijnlijk ook een verhoogd risico is op dementie en Alzheimer.

 

In 2010 breekt er een brand uit, maar de brandweer gaat geen branden blussen in woningen die 25 meter vanaf de middellijn van de kabels staan. In 2011 zitten we met inwoners en de politiek aan tafel voor oplossingen. Daar spreekt hoogleraar prof. dr. Lucas Reijnders, een belangrijke milieudeskundige. Hij zegt dat Zutphen tot de 20 meest gevaarlijke steden in Nederland behoort als gevolg van verhoogde concentraties van fijnstof boven bewoond gebied in het magnetisch veld van hoog-spanningslijnen.

In 2007 tot 2014 zijn door de Raad in Zutphen drie moties aangenomen om het college van B&W in Zutphen op te dragen met TenneT, de provincie Gelderland en het Rijk een financiële regeling te treffen. Dat was een lange weg maar met succes in 2018. Wil je weten wat de inhoud van de moties is? Klik dan hier op: de tekst van de moties.

In 2015 werd door het COA onderzoek gedaan naar de risico’s voor kinderen in het AZC.  In het rapport over het AZC wordt het risicogebied bij de Voorsterallee goed uitgelegd. Wil je het lezen? Kijk op: http://docplayer.nl/32550228-Centraal-orgaan-opvang-asielzoekers.html


Wij hebben daarna de risicogebieden bij ’t Spiker en de Laakse Oever in kaart gebracht. Bekijk hier de foto’s van de risicogebieden.

In 2018 maakt de Gezondheidsraad bekend dat ook ingegraven hoogspanningskabels een verhoogd risico met zich mee kunnen brengen op kinderleukemie en hersentumoren. Om geen risico te lopen moeten de kabels circa 20 meter onder de grond of 100 meter aan weerskanten bovengronds. Dat betekent dat honderden woningen in Zutphen, Warnsveld en Leesten binnen de magneetveldzonecontouren vallen. Wil je meer informatie van de Gezondheidsraad? Klik dan op de pagina Gezondheidsrisico's
 

www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen2018/04/18hoogspanningslijnen-en gezondheid-deel-i-kanker-bij-kinderen

Steeds meer mensen maken zich ongerust en daarom is het goed dat daar nu snel een eind aan komt en dat de politici hun verantwoordelijkheid nemen. In 2018 is de nieuwe wet gekomen met de financiële regeling voor 31 gemeenten in Nederland met de grootste problemen.

Onder de grond brengen is haalbaar in Zutphen

 

Zutphen is één van die gemeentes met de grootse problemen. Bij ons zijn de 3,6 kilometer dwars door de gemeente een risico en wij worden in een officiële bijlage bij de wet als zodanig erkend. Daarom komt Zutphen in aanmerking voor een fikse subsidie van het Rijk als Zutphen de wet uitvoert en de kabels ondergronds bvrengt. Daarom heeft de raad Zutphen in 2018 unaniem de motie gesteund om het haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door TenneT. Dat is verplicht in de nieuwe wet.

Zutphen heeft in het najaar van 2018 aan TenneT de opdracht gegeven. De resultaten van dat onderzoek zijn pas bekend geworden en daaruit blijkt dat er geen problemen zijn om in de gemeente Zutphen de kabels onder de grond te leggen. In de woonwijken kan dat met de nieuwe boortechnieken op 20 meter diepte. In de weilanden met andere graaftechnieken minder diep.

Wil je meer weten over de risico’s die in de toekomst gewoon blijven bestaan als er niks gebeurt? Klik dan door naar de pagina’s over risico’s.

Grijp de bliksem.jpg

In 2015 wil Zutphen een AZC vestigen in de buurt van hoogspanningskabels. Dat is in strijd met de brief van 2005 van de minister. De kinderen op het AZC moeten daarom buiten het risicogebied gaan wonen. Dat heet buiten de magneetveldzonecontouren.

Maar voor kinderen in andere risicogebieden in Zutphen buiten het AZC verandert er niets. Zutphen zegt niets te kunnen doen omdat er geen geld is.
 

OK.jpg

Vanaf 2007 tot 2018 zijn al 4 moties aangenomen om het college van Zutphen op te dragen met TenneT, provincie Gelderland en Rijk naar financiële oplossingen te zoeken. Deze moties zijn door de Gemeenteraad  aangenomen in 2007, 2009 en 2013 en 2018.

De nieuwe wet is tot stand gekomen met instemming van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Inter Provinciaal Overleg van een aantal Nederlandse gemeenten met bovengrondse hoogspanningskabels (oktober/november 2017). Dus óók de gemeente Zutphen heeft ingestemd met de nieuwe wet.
 

De provincie Gelderland heeft al eerder laten zien in co-financiering mee te willen werken aan het onder de grond brengen van de kabels. In Apeldoorn zijn alle kabels al onder de grond gelegd met een bijdrage van de provincie Gelderland.

vingers met hartje erop.jpg